ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πολιτική ποιότητας

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται και εξειδικεύεται σε επιμέρους τομείς δράσης, υιοθετείται και δημοσιοποιείται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το διοικητικό προσωπικό) δεσμεύεται για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της, και προωθεί το όραμά της μέσα από συστηματικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της, αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωσή της.
Η ΣΗΜΜΥ είναι συνδεδεμένη και ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΕΜΠ, αλλά υιοθετεί μια επιπρόσθετη πολιτική ποιότητας με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης στους σπουδαστές, τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού της έργου και της προσφοράς της στους σπουδαστές, στους συνεργαζόμενους με τη Σχολή φορείς και στην κοινωνία γενικότερα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
Η παρούσα πολιτική διασφάλισης ποιότητας της ΣΗΜΜΥ έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών στόχων, σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρει η ΣΗΜΜΥ. Η δήλωση πολιτικής ποιότητας περιλαμβάνει τη δέσμευση της ΣΗΜΜΥ για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (ΕΔΕΜΜ)», θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η ΣΗΜΜΥ δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:
α) Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΔΠΜΣ.
β) Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7.
γ) Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΔΠΜΣ με την ένταξη στη διδασκαλία όλων των σύγχρονων τεχνικών μέσων και την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση αυτών σε κατάλληλους εργαστηριακούς και υπολογιστικούς χώρους.
δ) Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για το ΔΠΜΣ.
ε) Τη βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και τους αποφοίτους του ΔΠΜΣ και της Σχολής.
στ) Τη διασφάλιση του επιπέδου των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
ζ) Την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών υπηρεσιών, των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας για το ΔΠΜΣ.
η) Την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΔΠΜΣ που ενδεχομένως προέρχονται από δίδακτρα.
θ) Την ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση νέων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ι) Τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του ΔΠΜΣ.
κ) Τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το ΔΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.